Dobří holubi se vracejí, aneb IT služby snesou všechno

Státní instituce mají krátkou paměť. Společnosti, které figurovaly v mnoha „nepovedených“ projektech, stále získávají lukrativní veřejné zakázky. Některé z těchto projektů byly placené i z Evropské unie. Mezi nejvíce předražené veřejné zakázky patří ty z odvětví informačních technologií a také z oblasti poradenství. Vypadá to tedy, že nejlepší je mít firmu na poradenství v informačních technologiích.

Společnost BDO IT a.s. je poradenskou firmou v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jako taková byla schopná získat zakázky na českých ministerstvech dohromady za stovky milionů korun. Často v rámci projektů, které byly posléze označeny za zbytečné. A vypadá to, že téměř žádná z nich nebyla bez kontroverzí.  Nic však nenasvědčuje tomu, že by se dobře nastavený systém „stát – lukrativní veřejná zakázka – BDO IT“ změnil, přestože se může zdát, že důvody, proč tato společnost byla tak úspěšná, již pominuly. Pro připomenutí přidáváme známé a dále jednu novou státní zakázku, kde tato společnost figurovala a kde to státní kasu stálo peníze navíc.

Ministři – kolegové

Ministerstvo zemědělství dostalo v roce 2014 půl miliardovou pokutu za zadávání zakázek bez soutěže nebo za „zmanipulované” soutěže, kdy jedním z „výherců” veřejné zakázky byla i společnost BDO IT. Ta v roce 2010 získala zakázku za 143 milionů na poskytování služeb ICT. O zakázky se tak začala zajímat i protikorupční policie. Nový ministr zemědělství Rusnokovy vlády, Miroslav Toman, však  zakázku pro BDO IT prodloužil, a to i přes pokračující vyšetřování. Jedním z těchto důvodů může být fakt, že Miroslav Toman společnost BDO IT znal nejen jako „dodavatele” informačních a komunikačních technologií ministerstva, ale také jako obchodního společníka. Potravinářská komora České republiky, kde byl Toman od roku 2007 prezidentem, totiž vlastnila třicetiprocentní podíl ve společnosti Foodservis s.r.o., kde zbylých 70 procent vlastnila právě BDO IT.

BDO IT je spojena i s dalším ministrem z Rusnokovy vlády, ministrem práce a sociálních věcích Františkem Koníčkem, který v letech 1999–2001 zastával funkci místopředsedy představenstva a v letech 2001–2004 byl předsedou dozorčí rady. Místopředsedou představenstva byl poté i jeho syn Martin Koníček, a to v letech 2001–2012.

I Andrej Babiš v křesle ministra financí měl s BDO IT tu čest. Jednalo se především o nenápadnou zakázku malého rozsahu za necelých 200 tisíc korun, avšak odborníci upozorňovali na její strategičnost. Jednalo se totiž o dohled nad Elektronickou evidencí tržeb (EET). Tím se BDO IT dostala bez soutěže k informacím, které měly hodnotu stovek milionů korun.

Dotace

BDO IT pracovalo i pro Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Zde firma prováděla funkci technického dozoru v projektu Národní elektronický nástroj, který měl sloužit k administraci a zadávání veřejných zakázek. Projekt za půl miliardy korun, kde přes dvě stě milionů přispěla Evropská unie, doprovázely opět kontroverze, měl být dokončen v roce 2012, avšak předání projektu se o dva roky zdrželo. Jeho povinné využívání pro centrální státní orgány se stále odkládá kvůli technickým problémům. Projekt byl předražený a samotná ministerstva, která by ho měla používat, ho kritizují.

Na dotace nedosáhla BDO IT jen na MMR, ale také na Ministerstvu vnitra (MV). Podle auditu neoprávněně. Bylo to v projektu Centrální místo služeb, přesněji na zakázku „Služby a projekce inženýringu CMS“. I když bylo zadávací řízení vyhlášeno jako otevřené, byla podána pouze jedna nabídka ze strany BDO IT. Audit však tvrdí, že zadavatel si kladl neoprávněný požadavek na předložení certifikace dle normy ISO 27001 a 20000 v technických kvalifikačních předpokladech, což bylo v rozporu se zadáváním veřejných zakázek. Protože výčet dokladů k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů je stanoven taxativně, zadavatel nemůže od dodavatelů požadovat předložení jiných než v zákoně uvedených dokladů. Tento postup tak mohl významně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože nelze vyloučit, že by se do výběrového řízení přihlásili i další dodavatelé, kteří by mohli nabídnout výhodnější podmínky. Toto pochybení mělo dopad na výdaje projektu ve 100 % hodnoty realizované zakázky.

Ministerstvo vnitra se zachovalo překvapivě i u jiné zakázky z projektu Služby a projekce inženýringu CMS. Kdy bylo vypsáno otevřené zadávací řízení, do kterého se přihlásily dvě společnosti: GTS Novera a.s. s nabídkovou cenou 64 443 164 Kč, a Telefónica 02 Czech republic, a.s. s nabídkovou cenou 99 904 189 Kč. Toto otevřené zadávací řízení však bylo zrušeno a o dva měsíce později bylo zahájeno jednací řízení s uveřejněním, kde subjekty dostaly devět dní pro podání nabídek. Nabídku tak podala pouze Telefónica 02 s novou nabídkovou cenou 64 771 373 Kč. Při dotazování, proč bylo původní zadávací řízení zrušeno, nebylo MV auditorům schopné odpovědět, a ani nepředložilo žádné argumenty, proč se tak stalo.

Díky postupu Ministerstva vnitra v zadávání jednotlivých zakázek v rámci projektu Centrální místo služeb – Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy byly auditem vyčísleny nezpůsobilé výdaje na 93 412 368 Kč.  Na základě daňové kontroly projektu CMS ze strany Finančního úřadu, který zjistil neoprávněné použití finančních prostředků, byl Ministerstvu vnitra uložen souhrnný odvod ve výši 96 692 077 Kč. Ministerstvo posléze požádalo o prominutí a po částečném vyhovění zaplatilo cca 29 milionů korun. O systému vzniku škody z fondů EU si můžete přečíst zde.

Dle zprávy NKÚ „nebyl tento projekt připraven, realizován a řízen způsobem, který by zajišťoval jeho úspěšné dokončení v souladu s časovým plánem. NKÚ však konstatuje, že i přes tyto zjištění přispěl projekt k rozvoji komunikační infrastruktury veřejné správy. “  Termín dokončení byl nakonec prodloužen do konce listopadu 2015. Tento termín byl stěžejní, jinak by totiž nemohlo ministerstvo čerpat podporu z prostředků Evropské unie.

Kohoutek stále kape

Veřejné zakázky z ministerstev BDO IT stále získává, v poslední době to byly například interní audity v kybernetické bezpečnosti. V roce 2017 a 2018 tak dle registru smluv podepsala smlouvy například s Ministerstvem zahraničních věcí (cca 4 mil. Kč), Ministerstvem financí (cca 2,2 mil. Kč), Ministerstvem pro místní rozvoj (4 mil. Kč) a Ministerstvem dopravy (1,5 mil. Kč).

Projekt byl zpracovaný ve spolupráci se studenty v rámci projektu “Odhal si svůj europodvod” s podporou Nadačního fondu rodiny Orlických.