Home O nás Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů obecně prospěšné společnosti České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s.

České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s. respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s. zpracovává a za jakými účely.

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je obecně prospěšná společnost České centrum pro investigativní žurnalistiku, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 01680081, zapsaná v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 1135 (dále jen “Centrum”).

II. OSOBNÍ ÚDAJE A SUBJEKT ÚDAJŮ

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem Centra, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti Centra, nebo podporuje činnost či aktivity Centra.

III. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Centrum zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky d.) povolání a věk, (dále jen ”osobní údaje”).

Kromě výše uvedených osobních údajů Centrum zaznamenává a uchovává tzv. behaviorální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích Centra, otevírání e-mailů zasílaných Centrem, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen “jiná data“).

Centrum může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

IV. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Centrum provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“) a Obecným nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Centrem na veřejných akcích, zasílání příspěvků Centrem, offline i online registraci, zařazením na seznam účastníků, offline i online žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, atd. (dále jen “první kontakt s Centrem“).

Centrum je oprávněno shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.

Centrum nepředá osobní údaje ani jiná data týkající se příznivce jinému správci.

V. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být Centrem zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence, nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech:
a.) informování o aktivitách Centra, informování o konání a průbehu kampaní dle podepsaných petic,
b.) komunikace související se statusem příznivce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, atd.,
c.) zasílání newsletteru,
d.) zasílání žádostí o pomoc a podporu Centra – aktivismus, dobrovolnictví, finanční podpora.

VI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce Centra jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s Centrem podle čl. V těchto Zásad.

VII. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat, a to e-mailem na info@investigace.cz či písemně na adresu sídla Centra.

Po odvolání souhlasu Centrum zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými Centru před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VIII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Příznivce má od okamžiku zařazení do databáze právo kdykoliv požádat Centrum o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Centrum poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

IX. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O NÁVŠTĚVNÍKOVI STRÁNEK CENTRA

Internetové stránky Centra mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Centra, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto
třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

Internetové stránky Centra mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.
Stránkami Centra je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Centrum.

X. KONTAKT

V případě dotazů či připomínek týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Centrum e-mailem na info@investigace.cz či písemně na adresu sídla Centra (Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2).