Home O nás Zásady přijímání darů a příspěvků

Zásady přijímání darů a příspěvků

České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s. (ČCIŽ) je nezisková organizace financovaná především z darů a příspěvků.

Jedním z principů práce ČCIŽ je novinářská a redakční svoboda a nezávislost. Abychom dodrželi tento princip a neztratili důvěru našich čtenářů a podporovatelů, musíme znát osoby a instituce, které nás financují. Provádíme prověření jednotlivců a firem u darů a příspěvků od 20 000 Kč. Nepřijímáme dary a příspěvky od subjektů, jejichž podpora by mohla být vnímána jako ovlivňování naší činnosti. Mezi subjekty, jejichž podporu nemůžeme přijmout, patří například tyto:

  • instituce státní a veřejné správy,
  • politické strany a aktivní politikové,
  • jednotlivci a firmy s netransparentními zdroji příjmu,
  • dárci, kteří vyjadřují názory nebo se zabývají aktivitami v rozporu s dobrými mravy nebo ve spojení s potlačováním lidských práv a svobod,
  • dárci, kteří vyžadují za poskytnutý finanční dar protislužbu, zvýhodnění apod.

a další.

ČCIŽ také nepřijímá materiální vybavení nebo služby, které nejsou v souladu s potřebami organizace a s naplňováním jejího veřejného závazku.

ČCIŽ může dar, grant nebo dotaci odmítnout bez jakéhokoli odůvodnění.

POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Dárci mohou přispívat nepravidelně nebo pravidelně libovolným obnosem; minimální ani maximální výše daru není stanovena. Darováním se dárce nezavazuje k žádnému dalšímu či jinému plnění.

Dárci mohou ČCIŽ podpořit jednorázově nebo pravidelnými opakovanými platbami těmito platebními způsoby:

  • bezhotovostně převodem prostředků na účet Českého centra pro investigativní žurnalistiku vedeného u Raiffeisenbank
Karlovo namesti 10, Prague 12000, Czech Republic
Jméno účtu: České centrum pro investigativní žurnalistiku
Číslo účtu: 6688088/5500
IBAN: CZ5355000000000006688088
SWIFT: RZBCCZPP

 

  • bezhotovostně ve formě kryptoměny na adresu 3ED1aW7ZciriZDKpSyBxH1iQEsBJHUmdwm

Příspěvky vyšší než 20 000 Kč přijímáme pouze přímým převodem z bankovního účtu, abychom mohli určit a ověřit dárce.

 

ZPŮSOB VYUŽITÍ DARŮ

Dalšími principy naší práce jsou transparentnost a odpovědnost. Finanční příspěvky, u nichž je určen způsob využití, jsou vykázány poskytovatelům příspěvků formou narativních a finančních zpráv.

Využití finančních darů je vždy v souladu s posláním a cíli organizace, dar je tedy využitý pouze na vlastní činnost organizace uvedenou ve stanovách Českého centra pro investigativní žurnalistiku. O využití daru rozhoduje ředitelka organizace po poradě s pracovníky.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

U poskytnutých darů (jednorázových či opakovaných) či podobných příspěvků, zpracováváme údaje dárce, které nám v rámci předání daru poskytne. Rovněž pokud dárce projeví zájem o naši činnost a poskytne nám v té souvislosti své údaje, budeme je zpracovávat za účelem komunikace s dárcem. Doba zpracování údajů je v těchto případech omezena dobou 3 let od posledního kontaktu s dárcem (není-li v konkrétním případě uvedeno jinak).

 

PRÁVNÍ A ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY

Organizace je oprávněna přijímat dary dle § 628 a násl. Občanského zákoníku v účinném znění – poskytování darů neziskovým organizacím.

Dary nelze žádným způsobem vynucovat, vymáhat, slibovat za ně protislužby, či jiná plnění.

ČCIŽ vystaví potvrzení o daru do konce ledna každého roku dárcům souhrnně za celý uplynulý rok v případě, že dárci poskytnou ČCIŽ platné identifikační a kontaktní údaje.

ČCIŽ vystaví darovací smlouvu každému dárci, který o smlouvu požádá a poskytne platné identifikační a kontaktní údaje.

 

PLATNOST ZÁSAD

ČCIŽ zveřejňuje tyto Zásady pro přijímání darů a příspěvků a vyzývá dárce, aby se před poskytnutím finančního daru s nimi seznámili. Tyto Zásady pro přijímání darů a příspěvků jsou platné od 1.11. 2018 a jsou v aktuálním znění zveřejněna na webových stránkách www.investigace.cz.