Home O nás Zásady přijímání darů a příspěvků

Zásady přijímání darů a příspěvků

České centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s. (investigace.cz) je nezisková organizace financovaná především z darů a příspěvků. Finanční partnery, kteří naši práci podporují, si můžete prohlédnout na stránce Partneři.

Zásady přijímání darů

Jedním z principů práce investigace.cz je novinářská a redakční svoboda a nezávislost. Abychom dodrželi tento princip a neztratili důvěru našich čtenářů a podporovatelů, musíme znát osoby a instituce, které nás financují. Provádíme prověření jednotlivců a firem u darů a příspěvků nad 20 000 Kč. Nepřijímáme dary a příspěvky od subjektů, jejichž podpora by mohla být vnímána jako ovlivňování naší činnosti.

Mezi subjekty, jejichž podporu nemůžeme přijmout, patří například tyto:

  • instituce státní a veřejné správy,
  • politické strany a aktivní politikové,
  • jednotlivci a firmy s netransparentními zdroji příjmu,
  • dárci, kteří vyjadřují názory nebo se zabývají aktivitami v rozporu s dobrými mravy nebo ve spojení s potlačováním lidských práv a svobod,
  • dárci, kteří vyžadují za poskytnutý finanční dar protislužbu, zvýhodnění apod.

a další.

investigace.cz také nepřijímá materiální vybavení nebo služby, které nejsou v souladu s potřebami organizace a s naplňováním jejího veřejného závazku.

investigace.cz může dar, grant nebo dotaci odmítnout bez jakéhokoli odůvodnění.

Způsob využití darů

Dalšími principy naší práce jsou transparentnost a odpovědnost. Finanční příspěvky, u nichž je určen způsob využití, jsou vykázány poskytovatelům příspěvků formou narativních a finančních zpráv.

Využití finančních darů je vždy v souladu s posláním a cíli organizace, dar je tedy využitý pouze na vlastní činnost organizace uvedenou ve stanovách investigace.cz. O využití daru rozhoduje ředitelka organizace po poradě s pracovníky.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

U poskytnutých darů (jednorázových či opakovaných) či podobných příspěvků, zpracováváme údaje dárce, které nám v rámci předání daru poskytne. Rovněž pokud dárce projeví zájem o naši činnost a poskytne nám v té souvislosti své údaje, budeme je zpracovávat za účelem komunikace s dárcem. Doba zpracování údajů je v těchto případech omezena dobou 3 let od posledního kontaktu s dárcem (není-li v konkrétním případě uvedeno jinak).

Právní a administrativní postupy

Organizace je oprávněna přijímat dary dle § 628 a násl. Občanského zákoníku v účinném znění – poskytování darů neziskovým organizacím.

Dary nelze žádným způsobem vynucovat, vymáhat, slibovat za ně protislužby, či jiná plnění.

investigace.cz vystaví potvrzení o daru do konce ledna každého roku dárcům souhrnně za celý uplynulý rok v případě, že dárci poskytnou investigaci.cz platné identifikační a kontaktní údaje.

investigace.cz vystaví darovací smlouvu každému dárci, který o smlouvu požádá a poskytne platné identifikační a kontaktní údaje.

Platnost zásad

investigace.cz zveřejňuje tyto Zásady pro přijímání darů a příspěvků a vyzývá dárce, aby se před poskytnutím finančního daru s nimi seznámili. Tyto Zásady pro přijímání darů a příspěvků jsou platné od 1.11. 2018 a jsou v aktuálním znění zveřejněna na webových stránkách www.investigace.cz.