Bude stát Grébovka Prahu 2 dalších 15 milionů korun?

Leona Kunayová

Historie projektu rekonstrukce parku sahá do roku 2002 a probíhala v několika fázích, kdy byly postupně rekonstruovány budovy, viniční altán, oplocení, Grotta a další objekty v areálu. Poslední, závěrečná fáze oprav byla zaměřená na revitalizaci veřejného prostranství parku. Tuto fázi oprav financovala Městská část Praha 2 spolu s příspěvkem z Evropských strukturálních fondů (Operační program Praha-Konkurenceschopnost) v hodnotě 61,5 milionů korun. Na opravy byla vypsána veřejná zakázka, kterou vyhrála firma SWIETELSKY stavební s. r. o. ve spolupráci se společností CENTRA a. s., s nabídkovou cenou 91 899 900 Kč. Do výběrového řízení se ale přihlásily další dvě firmy s nižší nabídkovou cenou, které byly z konkurzu vyřazeny. Jenže podle auditorů pověřenými Ministerstvem financí, se tak stalo neoprávněně. Jedná se o firmy Skanska a.s. s nabídkou za 69 564 711 korun a HOBAK a. s. s nabídkou za 83 976 838 korun.

Oficiálními důvody pro vyloučení těchto dvou firem byla skutečnost, že nepředložily čestné prohlášení o obratu dosaženém s ohledem na předmět veřejné zakázky. A že z doložených dokumentů nebylo jasné, zda uchazeč prokázal zkušenosti s obdobnými zakázkami.

Komise, která se sešla 23. května 2011, požádala o doplnění požadovaných dokumentů. Přestože obě firmy chybějící materiál v prodloužené lhůtě dodaly, byly dne 30. května 2011 hlasováním komise vyřazeny z konkurzu s odvoláním na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle ní údajně nelze přihlížet k žádnému z dokumentů předložených po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

„Komise, která posuzovala kvalifikaci, však k doplnění již nemohla přihlédnout, neboť dle § 52 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., je v otevřeném řízení dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a jak vyplývá z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro prokázání kvalifikace lze přihlížet pouze k dokumentům zařazeným v nabídce každého uchazeče, tedy nelze přihlížet k žádnému dokumentu doloženému po uplynutí lhůty pro podání nabídek.“

To je však podle auditorů v rozporu s výkladovou praxí ustanovení § 59 odst. 4 ZVZ, podle níž je postup výzvy k doplnění kvalifikace legitimní a umožňovala ho i zadávací dokumentace.  Společnost Skanska a.s. na výzvu zadavatele řádně a včas reagovala a dokumenty doplnila, nabídka tak netrpěla jinými vadami, a přesto byl uchazeč vyřazen. Podle nich tak zadavatel, tedy Městská část Praha 2, porušil principy hospodárnosti a vzniklé škody vyčíslili na 26 802 227 korun. Odpovědnost za tuto škodu (v případě prokázání zavinění) by měli nést členové komise, kteří o neoprávněném vyloučení firem rozhodli. 

Řídící orgán Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se seznámil s obsahem auditní zprávy Ministerstva financí, nesouhlasil však s výší nezpůsobilých výdajů, které rozporoval a snížil na cca 15 milionů korun. Koncem srpna 2016 odeslal příjemci dotace výzvu k vrácení části finanční podpory.  Na tuto výzvu neobdrželi žádnou reakci, a proto vydal platební výměr, který byl odeslán 14. listopadu 2016. Proti tomuto výměru se příjemce odvolal a toto odvolání v současné době řeší Odbor 12 Ministerstva financí. Pokud by odvolání zamítl, městská část Praha 2 by ze svého rozpočtu musela vrátit částku přibližně 15 milionů korun. Na situaci již zareagovala politická konkurence stávajícího vedení radnice Prahy 2. Pražští Piráti budou v dubnu interpelovat ministryni financí kvůli liknavosti odvolacího orgánu a v souvislosti s možnou škodou plánují podat trestní oznámení.

Projekt byl zpracovaný ve spolupráci se studenty v rámci projektu „Odhal si svůj europodvod“ s podporou Nadačního fondu rodiny Orlických.